ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

Ανακοινώσεις 09 Σεπ 2023

Το Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Ι.Δ.Ο.Σ.), που έχει ιδρύσει ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Εταιρειών και Επιχειρηματικότητας, πρόκειται να καλύψει τουλάχιστον τέσσερις (4) κενές θέσεις με άτομα που κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο για ανάληψη ερευνητικών καθηκόντων (internship) εξ αποστάσεως και επίβλεψη ομάδων εργασίας με αντικείμενο την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών για το διάστημα από 11.10.2023 μέχρι 12.01.2024.

Οι βασικοί τομείς της έρευνας είναι η διεθνής πολιτική οικονομία, οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις, οικονομική διπλωματία της Ελλάδας και το επιχειρηματικό, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της Τουρκίας καθώς και των περιοχών της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ασίας.

Οι ερευνητές θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα και να έχουν τη δυνατότητα χειρισμού Η/Υ.

H πρακτική άσκηση προσφέρεται σε αποκλειστικά εθελοντική (αμισθί) βάση. Με την επιτυχή ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης, θα χορηγηθεί στην/στον ασκούμενη/ο βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης.

Η υποβολή αιτήσεων μπορεί να γίνεται έως και 6.10.2023 στον ακόλουθο σύνδεσμο (αιτήσεις εδώκαι κατόπιν η αποστολή δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με την ένδειξη: [Ονοματεπώνυμο ενδιαφερόμενου_φθινόπωρο μετ. πρακτική 2023].

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα αναλυτική βαθμολογία εξαμήνων, κατάλογο/λίστα τυχόν δημοσιεύσεων και εργασιών, καθώς και απαραίτητα από αποδεικτικό ξένης γλώσσας.

 Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε
στην κα Στέλλα Μηλιώτη,
τηλ. 210-36.20.274 *
email: info@idos.gr

Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

← Ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της ΕΕ σε μελλοντικές προκλήσεις: Η πορεία χρηματοδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης - ευρωπαϊκές πολιτικές συνοχής - περιφερειακή ανάπτυξη ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ →

Comments are closed